1. สอบถามข้อมูลเบื้องต้นของห้างร้านหรือภายในอาคารที่จะให้รื้อถอน
  2. นัดเวลา ดูสถานที่ และประเมินราคา
  3. กำหนดวันรื้อถอนภายใน
  4. เมื่อถึงวันรื้อถอนภายใน เราลงมือรื้อถอนภายในตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลง
  5. ทำการขนย้ายเศษวัสดุต่าง ๆ ออกจากพื้นที่ให้เรียบร้อย